chấm và đường

Dấu chấm và đường kẻ

chữ kiểu 85

chữ kiểu 86

chữ kiểu 87

chữ kiểu 88